Jdi na obsah Jdi na menu
 


 
Obrazek Občianske združenie miniBODKA je Nezisková
organizácia
 charitatívneho smeru s pod názvom: Dobrovoľníci deťom, ktorá vznikla dňa:
- 28. 02. 2007 -
v Ružomberku združením viacerých občanov na základe spoločného cieľa, a to pomoci postihnutým ľuďom, ľuďom v sociálnej núdzi, ľuďom bez prístrešia tzv. bezdomovcom a špecificky-okrajovo žijúcich ľudí - aj vlastným pričinením odvrhnutých od spoločnosti - tzv. marginalizované skupiny ľudí.

Pôsobnosť združenia miniBODKA: celé územie Slovenskej republiky bezohľadu na príslušnosť, rasu a sociálne postavenie obyvateľstva v SR.

Myšlienka založenia združenia vyplynula z potrieb dôslednejšej práce v prospech týchto ľudí a okamžitej konkrétnej - priamej pomoci hlavne v teréne, kde takáto pomoc absentuje.Všade prítomní uponáhľaný život, uponáhľaná doba, neustále finančné suchoty (patrilo by sa to dať v niektorých prípadoch do úvodzoviek) charitných organizácií, ľudí, rodín a podobne, vytlačili potrebu pomáhať a podávať priamu pomoc na uliciach úplne do úzadia. Čoraz viac času strávite nad písaním projektov, zháňaním peňazí, ako pri skutočnej práci v prospech ľudí, ktorí sú z akýchkoľvek príčin odkázaní na našu pomoc a to hlavne deti. Už neexistuje možnosť pomôcť len preto, že o to niekto požiada, alebo to niekto skutočne veľmi potrebuje a to aj napriek tomu, že pomôcť môžeme, vieme, mali by sme a to máme na mysli aj organizácie s charitným zameraním práce. V mnohých prípadoch sa pomoc nedostáva tam, kde je potrebná, ale podľa priorít toho ktorého človeka, pracujúceho v danom sektore, odvetví a mieste s titulu funkcie, ktorý má možnosť o takýchto veciach rozhodovať. Rozhodli sme sa to trošku pozmeniť a potlačiť ľudí, ktorím treba pomôcť tým správnym smerom a k správnym ľuďom. Pomôcť bezohľadu na stav. Ak je nutné poskytnúť pomoc, urobíme tak a veríme, že tak urobí úplne každý. Myšlienka pomáhať tam, kde je to naozaj potrebné a ešte raz napíšeme : veľmi potrebné. Nie je to nič prevratné, ale z našich skúsenosti: veľmi ťažké.

ObrazekKto sme My: Už existujúca skupina dobrovoľníkov pracovala pred tým v rôznych zariadeniach, združeniach sociálnej pomoci a priamo na uliciach. Podieľali sa na prípravách a realizáciach rôznych charitatívnych podujatí, organizovali športové a vzdelávacie aktivity v prospech marginalizovaných skupín, zúčastňovali sa táborových pobytov pre deti z rôznych ústavných zariadení, kde pracovali ako vedúci, ošetrovatelia, zdravotníci bez nárokov na odmenu. Táto skupina dobrovoľníkov sa za ten čas (rozmedzie 12 rokov dobrovoľnej práce, pre rôzne iné združenia, organizácie a zariadenia) vyprofilovala a založila dobrovoľnícke združenie mniniBODKA v ktorom väčšina týchto dobrovoľníkov od 28.02.2007 začala pôsobiť, už pod vedením svojich získaných praktických zručností, skúseností a odborných znalostí. V združení miniBODKA pôsobia teda viaceré profesie a to: pedagógovia, ošetrovatelia, profesionálny zdravotníci - zdravotné sestry, vychovávatelia, sociálny pracovníci, učitelia, pracovníci záchrannej služby, profesionálny vojaci a dobrovoľníci rôznych profesií.

Angažovanosť občianskeho združenia miniBODKA pre pomoc občanom na území SR sa pohybuje viacerými smermi z ktorých najdôležitejšie sú: sociálna a ekonomická pomoc.

Prvou cieľovou skupinou sú rodiny s deťmi: opustené, týrané, zneužívané, zanedbávané matky s deťmi, ktoré si nevedia pomôcť ani v tých základných a potom už žiaľaj najextrémnejších a vyhrotených situáciach v už dlhodobo zlom rodinnom prostredí, kde hlavnú úlohu zohráva alkohol, dlhodobá nezamestnanosť oboch rodičov, mentálne a fyzické schopnosti rodiny, rasová príslušnosť.

Druhou cieľovou skupinou sú deti občanov bez prístrešia a samotní občania bez prístrešia- blízka rodina tzv. bezdomovcov. Práve týmto občanom bez prístrešia sa snažíme pomôcť tak, že im poskytneme najprv možnosť vymaniť sa z prostredia v ktorom dlhodobo žili - žijú, absolvujú protialkoholické liečenie a po prepustení z liečby zostáva v starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, kde formou ambulantnej liečby absolvuje - navštevuje dva krát do týždňa denný stacinoár. V spolupráci s miestnymi podnikateľmi a samosprávou sa snažíme o to, aby počas dňa mal možnosť niekde pracovať(v začiatkoch len na pár hodín max.3-4h), za stravu a menšiu odmenu s vyhliadkou na možné zamestnanie na riadny pracovný úväzok v tej firme v ktorej momentálne brigáduje. Ak prejavuje záujem spolupracovať, prevláda ochota a chuť na sebe pracovať, kontaktujeme najbližších príbuzných a dohodneme sa na ďaľšom postupe (to je možné len vtedy pokiaľ je zo strany rodiny záujem a nezmenili sa pomery). Prvé stretnutie s deťmi tohto človeka - otca sa dá uskutočniť už po pol roku, ak s tým obe strany súhlasia. Pri stretnutiach participujú: 1psychológ, 1pracovník sociálneho oddelenia a 1 -2dobrovoľníci, ktorí pracovali s konkrétnym občanom bez prístrešia. Postupne sa tento človek, zaraďuje do spoločnosti a v spoločnosti aj funguje.

Treťou cieľovou skupinou sú deti žijúce v zariadeniach s nariadenou ústavnou starostlivosťou, rôzne špecializované liečebné ústavy a spomínané rodiny. Pre tieto deti organizujeme stretnutia (celoročné táborové pobyty), na ktorých sa im snažíme formou zážitkou a špecializovaným programom pomáhať a podnecovať ich k pozitívnejším výkonom, odbúravať neistoty, vytvárať primerané a veselšie prostredie v ktorom majú možnosť prezentovať seba, svoje lepšie stránky a pomáhať aj ostaným resp. slabším deťom v ich prostredí v ktorom momentálne žijú. Okrem toho sa snažíme spájať na týchto táboroch súrodencké skupiny, ktoré z rôznych príčin nie sú spolu, navštevujeme a vyhľadávame zariadenia, rodiny v ktorých tieto deti žijú a zorganizujeme stretnutia týchto detí a rodín.

Cieľová skupina je samozrejme Človek.
Pomoc združenia ľuďom má za cieľ (vyhľadávať pre ľudí všestrannú pomoc) a tým vytvárať vhodné podmienky na ich všestranný rozvoj, so zameraním na úspešnú integráciu do života v spoločnosti.


Občianske združenie miniBODKA je dobrovoľnícke združenie, ktorého prvoradou úlohou je riešiť (pomáhať pri riešeniach v spolupráci s miestnymi orgánmi - inštitúciami) vzniknuté problémy rodín, jednotlivcov. Hľadať v čo najkratšom čase také riešenia, ktorých cieľom je okamžitá pomoc nevyhnutná na prekonanie vzniknutých problémov so zameraním sa na ochranu detí a mládeže v dotknutých rodinách. Zabezpečiť základné potreby rodiny, zdravotnú a inú odbornú starostlivosť, udržiavať pravidelnú školskú dochádzku školopovinných detí. Zabezpečiť takú pomoc, ktorá smeruje k dlhodobému sanačnému programu celej rodiny, ktorý im umožní vyvarovať sa ďaľších zlyhávaní (asociálnemu recidivizmu) a hlavne opätovným zlyhávaniam dospelých ľudí v rodine (matka, otec, dospelý syn, dcéra).
Dobrovoľníci v združení sa zamieriavajú na prácu v teréne a v táboroch pre deti s využívaním odborných a praktických zručností nie len svojich, ale aj nami oslovených profesionálov, ľudí pracujúcich v sociálnych, zdravotných a iných zariadeniach, policajných a represívnych zložiek, ktorých prítomnosť je často nevyhnutná na zabezpečenie ochrany života, bezpečnosti a zdravia.

Aké finančné zdroje využívame pri práci v teréne: pri poskytovaní urgentnej pomoci v prvej fáze, využívame (musíme) svoje vlastné zdroje, pretože sa nedá predvídať kedy a komu budeme musieť zabezpečovať pomoc. Z tohto dôvodu nie je možné oslovovať dopredu napríklad sponzorov. Svoje vlastné - osobné zdroje využívame hlavne na zabezpečenie základnych potravín hlavne: múka, chlieb, rožky, maslo, ryža, zemiaky, mlieko, cukor, čaj, cestoviny, špecializovaný potravinový materiál pre deti do veku jedného až dvoch rokov, konzervy, zaváraniny, zeleninu, olej, sirup a nejaké sladkosti. Konkrétnejšia predstava ceny na jeden týždeň pri naozaj nízkych cenách veľkých potravinových reťazcoch (využitie rôznych cenových akcií v obchodnom dome - ak sa Nám to vôbec podarí) pre štvor člennú rodinu je mierne nad 1000 Sk.
Samozrejme tam nerátame pravidelnosť kúpy čerstvého chlebu, rohlíkov a mlieka ktoré týždeň nevydržia. Preto oslovíme o pomoc aj naše okolie. Pomoc z viacerých strán sústreďujeme na jednom mieste a potom dovezieme podľa potrieb a rozvrhu.
V spolupráci so sociálnym oddelením sa snažíme okamžite zabezpečiť - obnoviť ich zákonom stanovené-dané finančné zdroje o ktoré prišli vlastným pričinením a nesplnením zákonom stanovených podmienok, aby základ rodiny fungoval a napokon riešiť situáciu. Až potom sa snažíme zháňať rôzny potravinový materiál v širšom spektre s oslovovaním sponzorov a ošatenie pre konkrétnu rodinu do tej doby, kým sa im nedostane adekvátnej pomoci a neprijmú sa potrebné opatrenia na nezopakovanie takejto situácie.

miniBODKA nedisponuje žiadnymi finančnými zdrojmi, ktoré by predpokladajme boli dlhodobo na účte. Také zdroje nemáme, lebo ich ani mať nemôžeme, kedže sa tam dlho neohrejú. Taktiež nie sme zisková organizácia. Robíme veci za pochodu a treba povedať, že sa nám darí plniť ciele (pretože je pružnosť v tomto smere rozhodujúcim faktorom) aj napriek tomu, že nevyužívame žiadne grantové programy, ktoré sú aj tak po väčšine zamerané na iné priority a je veľmi ťažké vôbec grant získať. Nároky na vypracovnaie projektov podľa daných manuálov sú veľmi vysoké a niekedy veľmi nezrozumiteľné. Musíte veľa tel. volať, dohodnúť si termíny na presné vyloženie vysoko odborných a nezrozumiteľne pospájaných viet, slovných zvratov, názvov a pod. To má za následok zabezpečiť si človeka - firmu, ktorá by Vám projekt profesionálne vypracovala do žiadanej podoby (za čo sa platí veľmi vysoké percento zo získanej sumy a to už nie je o pomoci, ale o tzv. milosrdnom biznise na proti účet, ktorý sa vo všeobecnosti rešpektuje) a vôbec nemusíte mať istotu, že uspejete. Objednanej firme, ktorá Vám vypracuje projekt, platíte aj keď neuspejete - nezískate grant. Čo je vo viacerých prípadoch reálnejšie, pretože to tak jednoducho je. Nemáme zvučné meno. My na zaplatenie nejakej firmy, ktorá vypracuje náš projekt a naše myšlienky len sprofesionálni a dá do žiadanej podoby , na to jednoducho nemáme odkiaľ zobrať peniaze a ani by sme to takto neurobili. Ak niečo napíšeme a požiadame o grant v tomto roku My, tak len formou, ktorá je pre nás najprijatelnejšia a to je: získať grant preto, že je náš projekt veľmi dobrý a že sa oplatí (aj spoločnosti) doňho investovať, že nám tí, ktorí to vedia nezištne pomôžu, alebo aj tí, ktorí Výzvu na predkladanie projektov vyhlásia - budú ochotní akceptovať aj jednoduchšie vety, alebo nám pomôžu ich dať do žiadanej podoby, pretože je to konkrétna činnosť pre ľudí - dobrovoľná a potrebná a nie sme žiadna uzavretá spoločnosť, organizácia, združenie - sme na uliciach a výsledky sú a budú aj naďaľej viditeľné. Ak sa nám podarí získať finančné zdroje zo súkromného sektora, už informujeme dopredu darcu kam jeho pomoc bude smerovať a na aký konkrétny účel. miniBODKA sa usiluje o to, aby sme získavali finančné zdroje z viacerých strán a boli tak pripravení poskytnúť - poskytovaťpomoc viac ako len nutne a nevyhnutne. A práve trvalý spôsob hľadania finančných zdrojov je veľmi ťažký a náročný.

Aké finančné zdroje využívame na organizáciu táborov pre deti: väčšinou náklady na prevádzku a organizáciu táborov pokryjú samotné (oslovené) zúčastnené strany (v tomto prípade zariadenia a rodiny) akceptovaním cenových podmienok. Samozrejme sa to nedá zorganizovať bez oslovenia rekreačného zariadenia, ktoré musíme hľadať a nájsť spoločnú obojstrannú dohodu. Väčšinou sa jedná o zjednávanie ceny z ktorou je predpoklad uspieť a ponúknuť tak možnosť osloveným zariadeniam a rodinám zabezpečiť táborový pobyt ich deťom bez veľkej resp.neprimeranej finančnej ujmy za poskytnuté služby a rekreačný pobyt detí. Úlohou miniBODKY je získať ďaľšie finančné zdroje a zabezpečiť tak prilepšenie ku stravnej jednotke, sladkosti, odmeny, výlety a nákup rôzneho potrebného materiálu na prácu a kultúrno - športové vyžitie detí. Toto sa nám darí veľmi ťažko, ale vždy sa nám niečo podarí. Naša silná stránka spočíva v práci s týmito deťmi, ktoré po ukončení táborových pobytov vraciame do zariadení a rodín plné zážitkov a nových väzieb. Náš kontakt s nimi neutícha ani počas roka. Navštevujeme ich a snažíme sa svojou prítomnosťou a aktivitami pozitívne ovplyvňovať deti a pomáhať tak ich vychovávateľom, vychovávateľkám a náhradným ocinom a mamám, prípadne biologickým rodičom týchto detí.

Ako sa dozvedáme o prípadoch: miestny obyvatelia už o nás a našej pôsobnosti, práci vedia. Jednoducho nás zavolajú. Taktiež spomenutá spolupráca jednotlivých inštitúcii (sociálne úrady, školy, polícia, mestské a obecné úrady) spočíva vo vzájomnom informovaní sa o možných postupoch pomoci pri náhle vzniknutom probléme. Vieme si presne povedať kto a čo urobí a ako to urobí. Kto a koho osloví a dokedy - stanovíme si predpokladaný čas. Zastavíme sa až po ukončení pomoci rodine, jednotlivcom a pod.

S kým spolupracujeme: s každým kto nám je ochotný o prípade niečo povedať, schopný nám s ním pomôcť. S každým koho oslovíme a neodbije nás, nemoralizuje, ael informuje sa o našej práci a využitie jeho pomoci... Spolupracujeme so školskými zariadeniami, miestnymi úradmi a inštitúciami.

S čím máme najväčšie problémy: s nezáujmom verejnosti, ale aj s (nezáujmom) organizácii a zariadení, ktoré sa angažujú v tejto oblasti - (podľa nás by mala existovať spolupráca, informovanosť, vzdelávanie, participácia na rôznych projektoch a riešení situácií, všetkých organizácii, nadácii, združení a pod.).

REKAPITULÁCIA ROKU 2007


Blíži sa čas nášho výročia, aký bol rok 2007
:
1. Za pomoc a podporu Vám veľmi Ďakujeme.
2. To Vďaka Vám sa podarilo podávať pomocnú ruku tam, kde bola naozaj potrebná.
3. Rok 2007 nebol výnimkou.
4. Pomoc a podpora išli hlavne pre deti a dospelých na uliciach.
5. Pomoc materiálna a finančná išla hlavne do rodín (matky s deťmi).
6. Pomoc zdravotná išla hlavne dôchodcom a občanom bez prístrešia v meste Ružomberok.
7. Na liečenia sme odviezli dvoch ťažko postihnutých občanov z ulice a 8 detí.
8. Pre nich sme zabezpečovali aj stravu.
9. Do domácností sme doviezli základné potraviny v celkovej sume: 15.000 slovenských korún.
10. Šatstvo išlo priemerne do 26 rodín.
11. Zdravotná pomoc - dobrovoľná opatrovateľská pomoc sa dostala k najvážnejším prípadom - 6 dôchodcom a 8 občanom bez prístrešia.
12. Pri organizácii letných táborov sme odrekreovali viac ako 80 detí v priemere s celkovými nákladmi 265.000 Sk.
13. Pri organizácii Vianočného tábora sme odrekreovali viac ako 60 detí o ktoré sa starali profesionálny zdravotníci, lekár, pedagógovia s celkovými nákladmi: 170.000 Sk.
14. Urgentne sme zasahovali celkovo v 9 prípadoch a pomohli prečkať rodinám a jednotlivcom ich najťažšie obdobia.
15. V jednom prípade sme pomohli zmierniť následky úteku z domu chlapcovi, ktorý nedokázal uniesť situáciu v rodine a prešiel naprieč Slovenskom sám a to mal 11 rokov.
16. Dve rodiny sme úspešne pomohli sanovať.
17. Navštívili sme niekoľko zariadení pre deti a ich rodiny.
18. Našli sme a dali do hromady viac ako 12 súrodeneckých skupín z toho jedna súrodenecká skupina prišla náhle o oboch rodičov a tak zostala odkázaná na pomoc iných aj tú našu.
19. Pomohli sme vyčistiť parky, lesy a odpočívadlá na horách.
20. Vyrobili sme niekoľko stoličiek a stolov, ktoré sme umiestnili k oddychovým zónam a na parkoviská, kde sme urobili aj smetné koše.
21. Poskytli sme odvozy na vyšetrenia, liečenia a návštevy v celkovej hodnote 10.000 Sk/PHM. 22. Zabezpečili školopovinným deťom školské pomôcky a materiál na výučbu, ako aj prípsevky na stravu, školné a zaplatenie internátov v celkovej sume: 22.000 Sk/1r.
23. A to všetko vďaka Vám a Vašej pomoci pre nás.
24. Deti a dospelí, ktorí pomoc od nás prijali, sami pomoc poskytli pri realizácii programov zameraných na ochranu životného prostredia - pomohli pri manuálnych prácach a niektorím sa podarilo pri tejto činnosti nájsť si zamestnanie.
25. Raz nám bolo pri plnení úloh smutno, inokedy nás rozveselili veselé deti, ktoré nevnímali rozsah následkov konania ich rodičov, len ich pociťovali.
26. Stretli sme sa pri oslovovaní sponzorov s rôznymi a v niektorých prípadoch veľmi urážlivými - hanlivými názormi.
27. Stretli sme sponzorov, ktorí nepotrebovali od nás veľa počuť, ale vidieť našu prácu a tí nám najviac pomohli. Niektorým stačilo naše doporučenie.
28. Ďaľšiu a veľmi veľkú pomoc sme dostali od obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš a okolie, od obyvateľov Sipšskej Novej Vsi , Dolného Kubína a obyvateľov Tvrdošína. 29. Taký bol rok 2007.
30. Veríme, že sa nám tento rok bude dariť riešiť vzniknuté problémy rodín, detí, mládeže a dospelých ľudí aspoň o trošku ľahšie ako v predchádzajúcom roku.
Myslíme si, že je smutné toto vedieť dopredu predvídať. Predvídať, že aj tento rok neobídu problémy slabších ľudí. Veríme, že aj My svojou malou troškou môžeme tie problémy trošku zmenšovať a preto sme TU. Veď je dobré vedieť, že nedokážeme predvídať, kedy tie problémy nebudeme mať My sami - lebo to samozrejme nikto z nás nechce. Preto aspoň takto sa budeme snažiť a snažíme sa pomôcť tam, kde je to veľmi potrebné, nutné a má to svoj význam. Je to naša povinnosť a samozrejmosť.


O nás ešte o trošku viac:

A
. Cieľom združenia je podpora, pomoc a rozvíjanie aktivít na miestnej a celoštátnej úrovni. Poskytovať priamu pomoc.

Hlavne v oblastiach:
pretrhnuté súrodenecké a rodinné zväzky, , medziľudské vzťahy, priama pomoc na uliciach, sociálno terénna práca,
kultúrno - spoločenské činnosti, športové aktivity, organizácia letných a zimných táborových stretnutí - rekreačných pobytov pre deti, mládež.

B. Dobrovoľná práca v teréne.

Cieľové zameranie združenia je hlavne na znevýhodnenú mládež, zo sociálne slabšieho a málo pozitívne - podnetného prostredia, deti s mentálnym postihnutím, deti hendikepované v rodinách. Usilujeme sa pomáhať v oblasti ochrany zdravia a života detí a rodín.

Zameranie sa na rómske komunity, deti a mládež s nariadenou ústavnou výchovou, neúplné rodiny, deti a mládež so syndrómom CAN (týrané, zneužívané a zanedbávané).

Usilujeme sa o presadzovanie, pozitívnych zmien postojov obyvateľstva a štátnych orgánov vo vzťahu k týmto znevýhodnením skupinám, v tejto oblasti hlavne k ľuďom bez prístrešia (tzv. bezdomovcom, rómskemu etniku, ľuďom, ktorí sa z rôznych príčin ocitli na ulici zo zdravotnými problémami, odchovancom detských domovov a iných podobne špecifických zariadení...atď..).

Združenie miniBODKA, organizuje a vykonáva činnosti na prospech deťom a mládeži, ako prevenciu pred drogovými a inými závislosťami, pred zlahávaním v bežnom živote, pred nariadením výchovných opatrení, alebo ústavnej starostlivosti súdom, preto organizujeme (detské letné a zimné táborové pobyty, besedy na školách, športové činnosti - aktivity zamerané na tento úmysel a to: ochrana životného prostredia, manuálne práce pre mesto - obec, okolie - prostredie v ktorom žijú, zameriavame sa na získavanie a osvojenie si pracovných zručností v rodinách, v ktorých rodičia sú dlhodobo nezamestnaný, alebo nevykonávajú žiadnu činnosť, pobyty v prírode zamerané na prácu v prospech prírody (čistenie, úprava verejných priestranstiev - oddychových a relaxačných zón, drobné opravy lavičiek, altánkov, zábradlí, pomoc pri činnostiach pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR, vzdelávanie formou kurzov, výcvikov a i..).

Prisvojenie si hygienyckých a pracovných návykov (samostatná práca s marginalizovanými skupinami obyvateľov v regiónoch SR). Prácu a spoluprácu vykonávajú: dobrovoľníci minibodky, ošetrovatelia, lekári, zdravotný asistenti, dobrovoľníci z komunít, rodinný príslušníci.

C. PROFIL:
Organizujeme detské letné aj zimné táborové pobyty pre hendikepované deti. Počas celého roka pomáhame pri prevozoch matiek s deťmi do nemocníc, liečebných zariadení, prevoz do zariadení na ochranu matiek s deťmi, prevoz postihnutých ľudí v regióne na vyšetrenia, vykonávame vyšetrenia priamo v bytoch so spoluprácou miestnych zdravotných zariadení v rámci prevencie, dovážame a zabezpečujeme potrebný materiál od sponzorov, darcov. Usilujeme sa zaradiť späť do spoločnosti ľudí, ktorí z akýchkoľvek príčin v nej nechcú byť. Pomáhame pri sanácii rodín. Pracujeme priamo v teréne.

Združenie miniBODKA, na zabezpečenie svojich cieľov používa:
- dobrovoľnú angažovanosť svojich členov
- finančné prostriedky od darcov, sponzorov
- materiálne dary od darcov, sponzorov
- pomoc patronátnych organizácií
- pomoc súkromných osôb a podnikateľského sektora
- spoluprácu so zariadeniami, ktoré vykonávajú opatrenia
sociálno-právnej ochrany
detí, mládeže a dospelých
- zariadenia sociálnych služieb a orgány štátnej správy
- miestne samosprávy
- oznamovacie a iné zákonné prostriedky


Naša činnosť je na celom území SR.


ObrazekSkúsenosti: práca s rodinami priamo v teréne, skúsenosti v dobrovoľnej sociálnej činnosti, práca prevažne s deťmi, mládežou.. Veľmi dobré znalosti regiónov SR, práca s komunitami, vytváranie dobrovoľných, pracovných skupín v spolupráci s inštitúciami v regiónoch.

Vytváranie príležitostí na skvalitnenie života matiek s deťmi, vo svojom pôvodnom prostredí formou besied, monitoringu, návštevami, príležitostných prác (udržiavanie návykov), sponzorských darov, dovozom materiálu, vzdelávania rodičov (rekvalifikačné kurzy, rozšírovanie manuálnych zručností, práca v prírode aj s deťmi pokiaľ si to povaha a vek detí môžu dovoliť a to: práca s drevom, čistenie potokov, varenie v táboroch, šitie, vyšívanie, pomoc s donáškou stravy chorým občanom, pripútaných na lôžko, pomoc v domovoch sociálnych služieb, upratovacie a čistaice práce) veľa ďalších aktivít.


Pracujeme
: spustenie programovej etapy etablovania ludí bez prístrešia, do spoločnosti z ktorej z rôznyh príčin odišli, alebo v nej zlyhlali - zlyhávajú. Prevencia v oblasti zdravia a hygienyckých návykov v miestnej časti Ružomberka - Rybárpole (práca v komunite). Osveta, besedy s odborníkmi - miesto: ulica Skota Viatora, Ružomberok.

Miesto práce: mesto Ružomberok. Začiatok práce: 01. 05. 2007

Napísali o nás (pozri stránku v menu). 


Pripravujeme:

Zriadenie 1 klubu na Slovensku miniBODKY.


Vianočný tábor pre deti z detských domovov
a súrodeneckých skupín 2007/2008.


Športový rok 2008 - príprava celoslovenskej športovej akcie.